Statuten Rita Serveert Kontich vzw

Hoofdstuk I: Naam – Zetel – Doel

Art. 1: De vereniging heeft als benaming ‘Rita Serveert Kontich vzw’.
Art. 2: De maatschappelijke zetel is gevestigd te ’s Duffelsesteenweg 48, 2550 Kontich, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het adres kan worden veranderd op beslissing van de raad van bestuur.
Art. 3: De vereniging stelt zich tot doel: het in een georganiseerd kader beoefenen van de badmintonsport. De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en behartigt de belangen van de clubleden.  Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Art. 4: De vereniging kent haar ontstaan binnen het Sint-Ritacollege te Kontich en onderhoudt nauwe banden met deze school. De vereniging richt zich ook specifiek op de Kontichse jeugd. De vereniging streeft er naar om minstens 30% van haar ledenbestand uit inwoners van Kontich te laten bestaan en minstens 50% van haar ledenbestand uit jongeren onder de 18 jaar. De vereniging werkt in het kader van haar doel nauw samen met Rita Serveert Aartselaar vzw, met wie ze een personele unie vormt.
Art. 5: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.

Hoofdstuk II: Leden

Art. 6: De vereniging bestaat uit toegetreden leden en effectieve (of werkende) leden. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt, het aantal effectieve leden bedraagt ten minste drie. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt enkel toe aan de effectieve leden. Kandidaturen tot effectief lidmaatschap moeten per e-mail of per post toegestuurd worden naar de voorzitter van de raad van bestuur, met vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum, nationaliteit en de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als effectieve lid. Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden ieder toegetreden lid dat als dusdanig wordt toegelaten, bij beslissing genomen bij gewone meerderheid op de eerstvolgende algemene vergadering.
Art. 7: Iedere natuurlijke persoon kan tot de vereniging toetreden als toegetreden lid, bij eenvoudige betaling van het lidgeld en na, al dan niet stilzwijgende, aanvaarding door de raad van bestuur. De beslissing van de raad van bestuur tot weigering moet gemotiveerd zijn. Er bestaat hiertegen geen beroep.
Art. 8: Een lid kan via art. 25 worden uitgesloten door de algemene vergadering, indien het de belangen van de vereniging of haar leden schaadt. Het betreffende lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en de motieven worden vermeld.
Art. 9: Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden, uitsluiting of ontslagname van het lid. Is geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat in gebreke blijft zijn jaarlijkse bijdrage te betalen. Ontslagnemende en uitgesloten leden of de rechtsopvolgers van ontslagnemende, uitgesloten of overleden leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbreng.
Art. 10: Alle leden van de vereniging zijn verplicht De statuten en het interne reglement van de vereniging alsook de beslissingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering na te leven. De belangen van de vereniging, haar organen of haar leden niet te schaden. De interne reglementering van de locatie waar de sport wordt beoefend, te respecteren.
Art. 11: De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering, kenbaar gemaakt aan de leden en opgenomen in het interne reglement. Zij kan niet meer bedragen dan 300 euro. De bijdrage wordt als één geheel beschouwd en is om geen enkele reden terugvorderbaar.
Art. 12: Het lid dat zijn lidgeld niet betaalt overeenkomstig het interne reglement, kan, na voorafgaande waarschuwing door de algemene vergadering, de deelname aan de activiteiten van de vereniging worden ontzegd.
Art. 13: De vereniging vormt een personele unie met Rita Serveert Aartselaar vzw. Leden en bestuurders kunnen maar aanvaard worden indien ze ook in Rita Serveert Aartselaar vzw worden aanvaard. Het lidmaatschap of mandaat van bestuur vervalt van rechtswege als het lid of de bestuurder ook in Rita Serveert Aartselaar vzw niet langer lid of bestuurder is.

Hoofdstuk III: De raad van bestuur

Art. 14: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.  Ieder lid kan zich kandidaat stellen als bestuurder. De kandidaten worden benoemd door de algemene vergadering. 
Art. 15: De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
Art. 16: De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Zo door vrijwillig ontslag of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
Art. 17: Het mandaat van een lid van de raad van bestuur eindigt bij overlijden, vrijwillig ontslag of uitsluiting. Vrijwillig ontslag kan via mondelinge kennisgave aan de raad van bestuur.
Art. 18:   De raad van bestuur kan bijeen geroepen worden door eender welke bestuurder, op eenvoudig aanvraag aan alle andere bestuurders.  De raad wordt steeds voorgezeten door de voorzitter. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de penningmeester. De raad kan slecht geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Van elke vergadering worden notulen genomen door de secretaris en opgenomen in een bijzonder register. De vergaderingen zijn toegankelijk voor effectieve leden die niet behoren tot de raad van bestuur, tenzij deze anders beslist.
Art. 19: De beslissingen of wijzigingen aan het interne reglement worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen door de raad van bestuur.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van diegene die de vergadering voorzit bij ontstentenis van de voorzitter, doorslaggevend. Voorstellen tot wijziging van de statuten worden genomen bij gewone meerderheid door alle leden van de raad van bestuur, vooraleer voorgelegd te worden aan de algemene vergadering.
Art. 20: De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De raad van bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan ten einde het maatschappelijk doel van de vereniging te realiseren. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Beheerders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enige machtiging. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheden overdragen aan een dagelijks bestuur of aan een of meer van de bestuurders. De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving.
Art. 21: In het interne reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of rechtverkrijgende alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

Hoofdstuk IV: De algemene vergadering

Art. 22: De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis, door de penningmeester. Elk effectief lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Art. 23: De algemene vergadering is exclusief bevoegd voor: 1. het wijzigen van de statuten, 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 6. de ontbinding van de vereniging, 7. de uitsluiting van een lid, 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 9. het goedkeuren van het interne reglement, 10. alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
Art. 24: De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, of indien ten minste één vijfde van de effectieve leden erom verzoekt. Zij moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, en dit binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar in juli. Alle effectieve leden worden per e-mail uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats en wordt minstens acht dagen voor de geplande datum verstuurd. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda geplaatst.
Art. 25: In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. Bij een staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
Art. 26: In geval van uitsluiting van een effectief lid, van wijziging van statuten of van vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal de voorgeschreven procedure uit de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, worden nageleefd. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 27: Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de notulist, die ondertekend worden door de voorzitter. Deze worden naar alle effectieve leden verstuurd per e-mail. Alle derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om een inzage en/of afschrift van de notulen te verkrijgen.

Hoofdstuk V: Rekeningen en begroting

Art. 28: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot 31 juli. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsdatum tot 31 juli 2013. De raad van bestuur sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar.

Hoofdstuk VI: Ontbinding en vereffening

Art. 29: Behoudens de gevallen van gerechtelijk ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningvoorwaarden.
Art. 30: In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuiveren van de schulden, overgedragen aan een opvolgende vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De keuze van de vereniging wordt gemaakt door de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd tot er een beslissing is gevallen.
Art. 31: Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het intern reglement en de gebruiken ter zake.
Art. 32: Worden als oprichters beschouwd en voor het eerste jaar als bestuurders benoemd: Bart Lambrecht, wonende te Aartselaar, Swaeneleike 11 Christine Vercammen, wonende te Edegem, Putlaan 32 Niels Anthonissen, wonende te Rumst, Lage Vosbergstraat 4 Tim Vivijs, wonende te Kontich, ’s Herenlei 12 Kathleen Moons, wonende te Kontich, ’s Herenlei 12 die aanvaarden.
Gedaan te Kontich, op 18/12/2011.

Statuten Rita Serveert Aartselaar vzw

Hoofdstuk I: Naam – Zetel – Doel

Art. 1: De vereniging heeft als benaming ‘Rita Serveert Aartselaar vzw’.
Art. 2: De maatschappelijke zetel is gevestigd te Swaeneleike 11, 2630 Aartselaar, in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Het adres kan worden veranderd op beslissing van de raad van bestuur.
Art. 3: De vereniging stelt zich tot doel: het in een georganiseerd kader beoefenen van de badmintonsport. De vereniging mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen en behartigt de belangen van de clubleden.  Zij kan alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.
Art. 4: De vereniging kent haar ontstaan binnen het Sint-Ritacollege te Kontich en onderhoudt nauwe banden met deze school. De vereniging werkt in het kader van haar doel nauw samen met Rita Serveert Kontich vzw, met wie ze een personele unie vormt.
Art. 5: De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel ten allen tijde ontbonden worden.

Hoofdstuk II: Leden

Art. 6: De vereniging bestaat uit toegetreden leden en effectieve (of werkende) leden. Het aantal toegetreden leden is onbeperkt, het aantal effectieve leden bedraagt ten minste drie. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt enkel toe aan de effectieve leden. Kandidaturen tot effectief lidmaatschap moeten per e-mail of per post toegestuurd worden naar de voorzitter van de raad van bestuur, met vermelding van naam, voornaam, adres, geboortedatum, nationaliteit en de elementen waarom de verzoeker meent in aanmerking te komen als effectieve lid. Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden ieder toegetreden lid dat als dusdanig wordt toegelaten, bij beslissing genomen bij gewone meerderheid op de eerstvolgende algemene vergadering.
Art. 7: Iedere natuurlijke persoon kan tot de vereniging toetreden als toegetreden lid, bij eenvoudige betaling van het lidgeld en na, al dan niet stilzwijgende, aanvaarding door de raad van bestuur. De beslissing van de raad van bestuur tot weigering moet gemotiveerd zijn. Er bestaat hiertegen geen beroep.
Art. 8: Een lid kan via art. 25 worden uitgesloten door de algemene vergadering, indien het de belangen van de vereniging of haar leden schaadt. Het betreffende lid wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en de motieven worden vermeld.
Art. 9: Het lidmaatschap eindigt automatisch bij overlijden, uitsluiting of ontslagname van het lid. Is geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat in gebreke blijft zijn jaarlijkse bijdrage te betalen. Ontslagnemende en uitgesloten leden of de rechtsopvolgers van ontslagnemende, uitgesloten of overleden leden hebben geen deel in het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave of vergoeding vorderen van gestorte bijdragen of gedane inbreng.
Art. 10: Alle leden van de vereniging zijn verplicht De statuten en het interne reglement van de vereniging alsook de beslissingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering na te leven. De belangen van de vereniging, haar organen of haar leden niet te schaden. De interne reglementering van de locatie waar de sport wordt beoefend, te respecteren.
Art. 11: De jaarlijkse bijdrage wordt bepaald door de algemene vergadering, kenbaar gemaakt aan de leden en opgenomen in het interne reglement. Zij kan niet meer bedragen dan 300 euro. De bijdrage wordt als één geheel beschouwd en is om geen enkele reden terugvorderbaar.
Art. 12: Het lid dat zijn lidgeld niet betaalt overeenkomstig het interne reglement, kan, na voorafgaande waarschuwing door de algemene vergadering, de deelname aan de activiteiten van de vereniging worden ontzegd.
Art. 13: De vereniging vormt een personele unie met Rita Serveert Kontich vzw. Leden en bestuurders kunnen maar aanvaard worden indien ze ook in Rita Serveert Kontich vzw worden aanvaard. Het lidmaatschap of mandaat van bestuur vervalt van rechtswege als het lid of de bestuurder ook in Rita Serveert Kontich vzw niet langer lid of bestuurder is.

Hoofdstuk III: De raad van bestuur

Art. 14: De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur.  Ieder lid kan zich kandidaat stellen als bestuurder. De kandidaten worden benoemd door de algemene vergadering. 
Art. 15: De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. 
Art. 16: De raad van bestuur bestaat uit minstens drie leden, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde duur. Zo door vrijwillig ontslag of afzetting het aantal bestuurders is teruggevallen tot onder het wettelijk minimum, dan blijven de bestuurders in functie totdat in hun vervanging is voorzien.
Art. 17: Het mandaat van een lid van de raad van bestuur eindigt bij overlijden, vrijwillig ontslag of uitsluiting. Vrijwillig ontslag kan via mondelinge kennisgave aan de raad van bestuur.
Art. 18:   De raad van bestuur kan bijeen geroepen worden door eender welke bestuurder, op eenvoudig aanvraag aan alle andere bestuurders.  De raad wordt steeds voorgezeten door de voorzitter. In geval van zijn afwezigheid wordt hij vervangen door de penningmeester. De raad kan slecht geldig beslissen indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig is. Van elke vergadering worden notulen genomen door de secretaris en opgenomen in een bijzonder register. De vergaderingen zijn toegankelijk voor effectieve leden die niet behoren tot de raad van bestuur, tenzij deze anders beslist.
Art. 19: De beslissingen of wijzigingen aan het interne reglement worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen door de raad van bestuur.  Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter, of van diegene die de vergadering voorzit bij ontstentenis van de voorzitter, doorslaggevend. Voorstellen tot wijziging van de statuten worden genomen bij gewone meerderheid door alle leden van de raad van bestuur, vooraleer voorgelegd te worden aan de algemene vergadering.
Art. 20: De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De raad van bestuur mag alle nodige verbintenissen aangaan ten einde het maatschappelijk doel van de vereniging te realiseren. Het is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Beheerders die namens de raad van bestuur optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enige machtiging. De raad van bestuur kan voor bepaalde handelingen en taken, en voor daden van dagelijks bestuur, zijn bevoegdheden overdragen aan een dagelijks bestuur of aan een of meer van de bestuurders. De bestuurders zijn persoonlijk niet gebonden door de verbintenissen van de vereniging. Hun verantwoordelijkheid is beperkt tot de uitvoering van de ontvangen lastgeving.
Art. 21: In het interne reglement mogen, zonder strijdig te zijn met de bindende voorschriften van de wet of de statuten, alle maatregelen worden getroffen in verband met de toepassing van de statuten en de regeling van de maatschappelijke zaken in het algemeen, en kan aan de leden of rechtverkrijgende alles worden opgelegd wat in het belang van de vereniging wordt geacht.

Hoofdstuk IV: De algemene vergadering

Art. 22: De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden. Ze wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis, door de penningmeester. Elk effectief lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.
Art. 23: De algemene vergadering is exclusief bevoegd voor: 1. het wijzigen van de statuten, 2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders, 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening, 6. de ontbinding van de vereniging, 7. de uitsluiting van een lid, 8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk, 9. het goedkeuren van het interne reglement, 10. alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.
Art. 24: De algemene vergadering wordt door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist, of indien ten minste één vijfde van de effectieve leden erom verzoekt. Zij moet minstens één maal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en de begrotingen van het volgend jaar, en dit binnen de zes maanden na het afsluiten van het boekjaar in juli. Alle effectieve leden worden per e-mail uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging vermeldt dag, uur en plaats en wordt minstens acht dagen voor de geplande datum verstuurd. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de effectieve leden, wordt op de agenda geplaatst.
Art. 25: In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige leden. Bij een staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
Art. 26: In geval van uitsluiting van een effectief lid, van wijziging van statuten of van vrijwillige ontbinding van de vereniging, zal de voorgeschreven procedure uit de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, worden nageleefd. Over een statutenwijziging kan de algemene vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging kan alleen worden aangenomen met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten alsook de wijzigingen aannemen met de meerderheden bedoeld in het tweede of het derde lid ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken met een meerderheid van twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
Art. 27: Van elke vergadering worden notulen opgemaakt door de notulist, die ondertekend worden door de voorzitter. Deze worden naar alle effectieve leden verstuurd per e-mail. Alle derden die van een belang doen blijken, hebben het recht om een inzage en/of afschrift van de notulen te verkrijgen.

Hoofdstuk V: Rekeningen en begroting

Art. 28: Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 augustus tot 31 juli. Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichtingsdatum tot 31 juli 2013. De raad van bestuur sluit de rekeningen van het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen de zes maanden na afsluiting van het boekjaar. Hoofdstuk VI: Ontbinding en vereffening
Art. 29: Behoudens de gevallen van gerechtelijk ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering tot ontbinding besluiten, op de wijze zoals bepaald in de wet. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering, of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, alsmede de vereffeningvoorwaarden.
Art. 30: In geval van ontbinding worden de activa, na aanzuiveren van de schulden, overgedragen aan een opvolgende vereniging dewelke een gelijkaardig doel nastreeft. De keuze van de vereniging wordt gemaakt door de algemene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen. In geval van staking van stemmen wordt er opnieuw gestemd tot er een beslissing is gevallen.
Art. 31: Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is geregeld, is de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 en de wet van 16 januari 2003, of de wetgeving die deze wet zou vervangen na de oprichting van de vereniging, toepasselijk, de algemene wettelijke bepalingen, het intern reglement en de gebruiken ter zake.
Art. 32: Worden als oprichters beschouwd en voor het eerste jaar als bestuurders benoemd: Bart Lambrecht, wonende te Aartselaar, Swaeneleike 11 Christine Vercammen, wonende te Edegem, Putlaan 32 Niels Anthonissen, wonende te Rumst, Lage Vosbergstraat 4 Tim Vivijs, wonende te Kontich, ’s Herenlei 12 Kathleen Moons, wonende te Kontich, ’s Herenlei 12 die aanvaarden.
Gedaan te Aartselaar, op zondag 18 december 2011.